పౌర్ణిమ లేక పూర్ణిమ తిథి 2021 సంవత్సర తెలుగు క్యాలెండర్. పౌర్ణిమ తిథి యొక్క ప్రారంభ సమయం మరియు ముగింపు సమయం. క్రింద వున్న సమయాలు తెలంగాణ, హైదరాబాద్ వారి కోసం.

జనవరి 2021 పౌర్ణమి తిథి

జనవరి 28, 1:17 am నుండి జనవరి 29, 12:46 am వరకు.

ఫిబ్రవరి 2021 పౌర్ణమి తిథి

ఫిబ్రవరి 26, 3:50 pm నుండి ఫిబ్రవరి 27, 1:47 pm వరకు.

మార్చి 2021 పౌర్ణమి తిథి

మార్చి 28, 3:27 am నుండి మార్చి 29, 12:18 am వరకు.

ఏప్రిల్ 2021 పౌర్ణమి తిథి

ఏప్రిల్ 26, 12:44 pm నుండి ఏప్రిల్ 27, 9:01 am వరకు.

మే 2021 పౌర్ణమి తిథి

మే 25, 8:30 pm నుండి మే 26, 4:43 pm వరకు.

జూన్ 2021 పౌర్ణమి తిథి

జూన్ 24, 3:32 am నుండి జూన్ 25, 12:09 am వరకు.

జూలై 2021 పౌర్ణమి తిథి

జూలై 23, 10:43 am నుండి జూలై 24, 8:06 am వరకు.

ఆగష్టు 2021 పౌర్ణమి తిథి

ఆగష్టు 21, 7:00 pm నుండి ఆగష్టు 22, 5:31 pm వరకు.

సెప్టెంబర్ 2021 పౌర్ణమి తిథి

సెప్టెంబర్ 20, 5:28 am నుండి సెప్టెంబర్ 21, 5:24 am వరకు.

అక్టోబర్ 2021 పౌర్ణమి తిథి

అక్టోబర్ 19, 7:03 pm నుండి అక్టోబర్ 20, 8:26 pm వరకు.

నవంబర్ 2021 పౌర్ణమి తిథి

నవంబర్ 18, 12:00 pm నుండి నవంబర్ 19, 2:27 pm వరకు.

డిసెంబర్ 2021 పౌర్ణమి తిథి

డిసెంబర్ 18, 7:24 am నుండి డిసెంబర్ 19, 10:05 am వరకు.