గురువారము, జూలై 15, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, పంచమి 07:16 వరకు నక్షత్రము: ఉత్తర 03:21 జూలై 16 వరకు యోగము: వారియ 11:44 వరకు కరణము: బాలవ…