జులై 28, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, పంచమి 02:48 జూలై 29 వరకు నక్షత్రము: పూర్వాభాద్ర 10:45 వరకు యోగము: అతిగండ 20:19 వరకు కరణము: కౌలవ…

జులై 27, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, చవితి 02:28 జూలై 28 వరకు నక్షత్రము: శతభిషం 10:14 వరకు యోగము: శోభన 21:11 వరకు కరణము: బవ…

జులై 26, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, తదియ 02:54 జూలై 27 వరకు నక్షత్రము: ధనిష్ఠ 10:26 వరకు యోగము: సౌభాగ్య 22:40 వరకు కరణము: వనిజ…

ఆదివారము, జూలై 25, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, విదియ 04:03 జూలై 26 వరకు నక్షత్రము: శ్రవణం 11:18 వరకు యోగము: ఆయుష్మాన్ 00:43 జూలై 26 వరకు…

శనివారము, జూలై 24, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, పౌర్ణమి 08:06 వరకు, పాడ్యమి 05:50 జూలై 25 వరకు నక్షత్రము: ఉత్తరాషాఢ 12:40 వరకు యోగము: విష్కంభ 06:12…

శుక్రవారము, జూలై 23, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, చతుర్దశి 10:43 వరకు నక్షత్రము: పూర్వాషాఢ 14:26 వరకు యోగము: వైధృతి 09:24 వరకు కరణము: వనిజ 10:43 వరకు,…

గురువారము, జూలై 22, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, త్రయోదశి 13:32 వరకు నక్షత్రము: మూల 16:25 వరకు యోగము: ఇంద్ర 12:46 వరకు కరణము: తైతుల 13:32 వరకు,…

బుధవారము, జూలై 21, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, ద్వాదశి 16:26 వరకు నక్షత్రము: జ్యేష్ఠ 18:30 వరకు యోగము: బ్రహ్మ 16:12 వరకు కరణము: బవ 05:52 వరకు,…

మంగళవారము, జూలై 20, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, ఏకాదశి 19:17 వరకు నక్షత్రము: అనూరాధ 20:33 వరకు యోగము: శుక్ల 19:35 వరకు కరణము: వనిజ 08:40 వరకు,…

సోమవారము, జూలై 19, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, దశమి 21:59 వరకు నక్షత్రము: విశాఖ 22:27 వరకు యోగము: శుభ 22:52 వరకు కరణము: తైతుల 11:16 వరకు,…

గురువారము, జూలై 15, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: శుక్లపక్షం, పంచమి 07:16 వరకు నక్షత్రము: ఉత్తర 03:21 జూలై 16 వరకు యోగము: వారియ 11:44 వరకు కరణము: బాలవ…