జులై 28, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, పంచమి 02:48 జూలై 29 వరకు నక్షత్రము: పూర్వాభాద్ర 10:45 వరకు యోగము: అతిగండ 20:19 వరకు కరణము: కౌలవ…